تقویم روزانه
 
 
 
  5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 2:47 ق ظ
منوی سریع

حذف پزشکی فقط با شرایط ذیل در شورای آموزشی قابل طرح  می باشد.

الف)تایید استاد ودرس مبنی بر انجام تکالیف کلاسی وحضور کامل در زمان کلاسها در طول نیمسال تحصیلی .

ب)ارائه مدارک بستری وترخیص بیمارستان.

پ)درمواردی غیر از بستری بیمارستان حضور دانشجویان در زمان امتحان وتاًیید پزشک معتمد دانشگاه الزامی است .

ت)در صورت تکمیل مدارک فوق تصمیم گیری  نهایی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه میباشد.