تقویم روزانه
 
 
 
  5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 2:35 ق ظ
منوی سریع

سال تحصیلی

ماده 6:

هر سال تحصیلی مركب از دو نیمسال و در صورت ضرورت یك دوره تابستانی است و هرنیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره:

مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.